Hodnotenie roka 2023, Fresky Gemera a Malohontu

Hodnotenie roka 2023, Fresky Gemera a Malohontu

Kostoly so Značkou Európske Dedičstvo hodnotili rok 2023

Kostoly na Gotickej ceste v regiónoch Gemer a Malohont majú za sebou ďalšiu turistickú sezónu. Jej zhodnotenie, ako aj príprava plánov do ďalšieho roku 2024, primälo aktérov a priaznivcov stredovekých gotických kostolov v regióne k stretnutiu. Hostiteľom bola obec Rimavská Baňa, v ktorej sa nachádza jeden z 12 gotických kostolov, ktoré v minulom roku získali Značku Európske Dedičstvo.

Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont datujú svoj vznik v stredoveku, ich popularizácii v súčasnosti významne pomáha združenie Gotická cesta. Za akceleráciou záujmu o lokality s týmto obdivuhodných kultúrnym dedičstvom stojí aj získanie titulu European Heritage Label /EHL/. Ten bol 12-tim kostolom na území Banskobystrického a Košického kraja udelený v apríli 2022. Získaním tohto prestížneho titulu sa 12 kostolov, ako súhrnná lokalita, stali súčasťou aktuálne 60-člennej „rodiny“ pamiatok a lokalít s touto značkou, naprieč celou Európou.

Získanie titulu zaväzuje vlastníkov, správcov lokalít, či ostatné zapojené subjekty k aktivitám, ktoré smerujú k rozvoju pamiatok, územia, k ich prezentácii a v neposlednom rade aj k prezentácii Značky Európske Dedičstvo a hodnôt, ktoré táto značka reprezentuje.

Odpočet aktivít, ktoré súvisia s rozvojom jednotlivých lokalít, odznel v prvej časti stretnutia aktérov. Kostoly v oboch krajoch boli túto letnú sezónu prvýkrát sprístupnené počas pravidelných otváracích hodín. Počas týchto hodín bol k dispozícii lektor pripravený poskytnúť aj výklad, ak bol o to záujem. Za manažment sprístupnenia kostolov bolo zodpovedné združenie Gotická cesta, ktoré za účelom zabezpečenia otváracích hodín kostolov zaškolilo a zamestnávalo miestnych obyvateľov. Podľa štatistík združenia Gotická cesta, kostoly počas letnej sezóny navštívilo 6044 ľudí, pričom zhruba 70 %  z nich boli Slováci, ďalej prevládali návštevníci z Maďarska.

Najnavštevovanejší kostol bol kostol v Štítniku, ktorý za mesiace júl – september navštívilo 2983 návštevníkov. „Veľmi ma teší informácia, že práve kostol v Košickom kraji sa stal najnavštevovanejším zo všetkých gotických klenotov. Bezpochyby za to vďačíme našej organizácii Košice Region Turizmus, ktorá počas letných mesiacov organizovala jednodňové zájazdy za gotickými pokladmi na okruhu Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec. Vďaka podpore z krajského grantového programu Terra Incognita sme v tomto roku zlepšili ich turistickú prístupnosť, vyškolili nových sprievodcov a taktiež napomohli obnove vzácnych fresiek v kostole v Plešivci,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Ako uviedol Peter Palgut zo združenia Gotická cesta: „sme radi, že sa nám podarilo sprístupniť kostoly, ktoré disponujú Značkou Európske Dedičstvo. Zatiaľ sme pokryli letnú turistickú sezónu. Veríme, že aj ďalšie sezóny sa nájdu zdroje na ich sprístupnenie. Tento rok sa tak dialo vďaka podpore z Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja. Samozrejme do budúcna treba hľadať spôsoby, ako riešiť sprístupnenie tak, aby to bolo aj ekonomicky udržateľné a v ďalšej fáze nielen sezónne. Sme však na začiatku cesty a veríme, že po nej budeme spoločne napredovať“.

Petra Palguta doplnila aj Daniela Volenská z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja:  „sme si vedomí potreby systematického a udržateľného rozvoja lokalít. Aj preto sa chceme uchádzať o prostriedky z grantovej schémy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  z ktorých by sme chceli vytvoriť takzvaný manažmentový plán územia. Ten by mal riešiť komplexný manažment lokality, ako celku a jednotlivých sublokalít s cieľom koncepčne a participatívne pristupovať k ich rozvoju.“

Na stretnutí aktérov boli prezentované aj ďalšie zrealizované aktivity alebo projekty v procese. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer predstavila napríklad audio sprievodcu, ktorého návštevníci v kostoloch ocenia v prípade, že nebudú mať zabezpečený výklad. Tento sprievodca je k dispozícii v aplikácii GEMER v slovenskej, anglickej a maďarskej verzii a za prvú sezónu bol stiahnutý viac ako 2000-krát.

Prezentovaný bol aj stav projektu Fresky Gemera a Malohontu, ktorého cieľom je digitalizácia kostolov a ich jedinečnej výmaľby a následná prezentácia v online prostredí. Tento projekt realizuje Rozvojová agentúra BBSK, n.o. vďaka grantu z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Partnermi v tomto projekte sú ďalší dvaja držitelia Značky Európske Dedičstvo – Muzeum umění Olomouc z Českej republiky a komplex Synagógy na Dohány ulici v Budapešti, reprezentovaný Maďarským židovským múzeom a archívom. V rámci tohto projektu sa v októbri konal v Budapešti workshop s cieľom výmeny skúseností medzi partnermi projektu.Workshopu sa zúčastnili aj národní koordinátori Značky Európske Dedičstvo z Česka a Slovenska a význam podujatia svojou účasťou potvrdili aj zástupcovia novozniknutého koordinačného orgánu pri Európskej komisii – European Heritage Label Bureau, ktorého cieľom je sieťovať a podporovať lokality s touto značkou v celej Európe. Podľa slov Ondreja Luntera, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja „teší ma, že kolegovia z našej Rozvojovej agentúry sú aktívni a boli úspešní pri získavaní grantu z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Ten je vo výške takmer 35 000 eur a vďaka nemu zabezpečíme kvalitnú prezentáciu 12tich kostolov so značkou EHL. Okrem toho tento projekt spojil naše kostoly a regióny s inými držiteľmi značky EHL, rozvíja sa spolupráca, a povedomie o našich regiónoch rastie aj za hranicami Slovenska.“

Verejnosť mala možnosť spoznávať tieto kostoly aj vďaka celoročnému cyklu podujatí pod spoločným názvom „Rok nástennej maľby“. V rámci tohto cyklu kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja organizovali rôzne podujatia. Ich cieľom bolo predstaviť toto unikátne kultúrne dedičstvo širokej verejnosti, s dôrazom na mládež, prostredníctvom rôznych workshopov, prednášok, tvorivých dielní, výstav a verejných čítaní, ale aj výletov, či detských letných táborov. Kultúrne organizácie spoločne zorganizovali takmer 50 podujatí, ktoré sa tešili veľkému záujmu návštevníkov.

Zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus a odboru kultúry Košického samosprávneho kraja veľmi pozitívne hodnotili organizované sprevádzané výlety po kostoloch v Plešivci, Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Henckovciach. Jednodňový výlet Gemerské sakrálne tajomstvá sa konal 6.mája. a 22. júla 2023. Obsadenosť výletov bola priemerne 71%. Ďalším z produktov Košice Región Turizmus bolo zriadenie sezónneho spojenia - Mikrobusom po Gotickej ceste, ktoré zlepšovalo dopravnú dostupnosť kostolov Štítnického okruhu s využitím existujúceho vlakového spojenia do Plešivca. Mikrobus premával počas 7 sobôt od 15. júla do konca augusta a jeho jazdný harmonogram zohľadňoval čas potrebný na absolvovanie prehliadok v jednotlivých kostoloch (cca 1 hod.). Obsadenosť spojenia bola priemerne 56%. Vstupenka na poznávací okruh sa dala zakúpiť online vopred ale aj priamo na mieste.

Prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita podporila organizácia Košice Región Turizmus realizáciu projektov so zameraním na zlepšenie prístupnosti a rozvoja turistickej vybavenosti a infraštruktúry pamiatok nesúcich značku Európskeho kultúrneho dedičstva. Výzva v roku 2023 podporila 8 projektov v Štítnickom okruhu v celkovej finančnej výške 85 000€. V roku 2024 vyhradil Košický samosprávny kraj do výzvy pre projekty v súvislosti s Európskym dedičstvom 50 000€.

Zástupcovia krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus informovali o aktivitách, ktoré realizovali s cieľom podpory tohto jedinečného kultúrneho dedičstva. Za veľmi dobré rozhodnutie považujú napríklad zorganizovanie infocesty pre maďarských novinárov. Podľa slov Daniely Volenskej: „gotické kostoly v regióne Gemer a Malohont sú téma, ktorá nás s Maďarskom spája, keďže kedysi toto územie bolo Uhorsko.“ Peter Palgut doplnil, že „organizované výlety k našim kostolom prichádzajú viac z Maďarska ako zo Slovenska. Pre Maďarov je veľmi atraktívne napríklad stvárnenie svätoladislavskej legendy na stenách viacerých kostolov v našom regióne. Je to legenda o uhorskom kráľovi, svätom Ladislavovi I.“

Odbor kultúry Úradu BBSK pozitívne hodnotí spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti, v rámci ktorej boli pripravené zaujímavé podujatia na zviditeľňovanie značky EHL pre širokú verejnosť. Zároveň oceňuje myšlienku spoločnej  prezentácie a participácie na tomto projekte, preto aj v budúcom roku bude pokračovať v spoločných aktivitách s cieľom popularizovať toto jedinečné kultúrne dedičstvo..

Témou druhej časti stretnutia boli plány na rok 2024. Tradične sa uskutoční podujatie Gotická cesta otvorená, /10. 8. 2024/ tento rok v kostoloch v okrese Rimavská Sobota. Návštevníci sa už teraz môžu tešiť aj na podujatie Stredoveký festival Gemera a Malohontu v Kraskove, starostka obce Rimavská Baňa Elena Polóniová prezentovala aktuálny stav iniciatívy obce a Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Rimavskom Brezove zriadiť návštevnícke centrum,  informačný bod Gotickej cesty pre Rimavský okruh v budove bývalej evanjelickej fary v obci. V prvom kvartáli roku 2024 bude uvedený do prevádzky web www.gotickefresky.sk /gothicfrescoes.com/, na ktorom budú kostoly prezentované vďaka ich digitálnym skenom a 360 stupňovým fotografiám interiérov.

Po pozitívnych skúsenostiach so spoločnou súhrnnou prezentáciou aktivít, ktoré boli organizované počas Roku nástennej maľby, sa aktéri dohodli, že v spoločnej komunikácii budú pokračovať a budú verejnosť na pravidelnej báze informovať súhrnne o plánovaných podujatiach. Jedným z hlavných bodov plánov na rok 2024 je zabezpečiť opäť sprístupnenie kostolov počas oficiálnych otváracích hodín, zorganizovať školenie lektorov s cieľom ich kontinuálneho vzdelávania a za účelom skvalitňovania nimi poskytovaných služieb.

Za podaním nominačného projektu na získanie Značky Európske dedičstvo stojí Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Rimavskom Brezove pod vedením pani farárky Janky Mihálikovej, ktorá dlhodobo pracuje na zachovaní životaschopnosti kostolov v správe evanjelickej cirkvi. Vďaka projektu sa v tejto oblasti prepája aj s partnermi z katolíckej a reformovanej cirkvi. Ako uviedla: „ V mene vlastníkov týchto unikátnych kostolov som vďačná všetkým stranám spoločného memoranda ako aj obciam, organizáciám a iným subjektom za ich angažovanosť pri organizovaní rôznych aktivít v našich kostoloch v roku 2023. Taktiež za propagáciu stredovekého nástenného maliarstva a za snahu rozprúdiť cestovný ruch v Gemeri a Malohonte. Zároveň si však uvedomujem, aké dôležité je popri propagácií stredovekého nástenného maliarstva, pracovať aj na vytvorení návštevníckych centier vo všetkých troch okruhoch gotickej cesty. Verím, že do roku 2026 sa nám spoločne podarí zrealizovať aspoň jedno návštevnícke centrum a to práve tu v Rimavskej Bani. Uvedomujúc si, že práve návštevnícke centrá výrazne dopomôžu k sprístupneniu lokalít EHL“.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.12.2023 10:14
Upravené: 25.01.2024 09:48            Foto: Obec Rimavská Baňa